Doner Kebab

TECOM, Ground Level, Al Thuraya Tower, Dubai


Photos 6