Miyako

Naif, Lobby Level, Hyatt Regency Dubai, Dubai