Raju Omlet

Al Karama, Behind Park Regis Kris Kin Hotel, Dubai