Roti Vegetarian Restaurant

Behind York Hotel, Dubai


Photos 2